PRIVATSKYDDSPOLICY

. Denna policy, läst tillsammans med alla andra juridiska dokument på webbplatsen, ska vara juridiskt bindande för alla personer eller enheter som får tillgång till eller använder https://bitcoindecode.io/sv/ webbplatsen (nedan kallad "webbplatsen"). Användaren ska vara bunden av alla villkor som anges häri, liksom alla regler och lagar som gäller för den särskilda jurisdiktion från vilken användaren kommer åt webbplatsen. Användare uppmanas att noggrant läsa igenom Webbplatsens Integritetspolicy. Denna policy ska ersätta alla tidigare versioner.
 1. Generellt
  1. Webbplatsens ägare är fast beslutna att skydda och respektera alla användares integritet.
  2. Webbplatsens ägare kommer att vidta alla rimliga och lagliga åtgärder för att skydda konfidentiell information och kommer endast att lämna ut information till relevanta myndigheter på deras begäran eller i enlighet med någon förordning som kräver detta och när det är nödvändigt för en tredjepartsintegration.
  • INFORMATION SOM SAMLAS IN AV WEBBPLATSEN
    Loggdata:
    1. När en användare besöker webbplatsen kan webbplatsens tjänster automatiskt logga de standarddata som tillhandahålls av användarens webbläsare.
    2. Detta kan inkludera: Användarens IP-adress (Internet Protocol), typ och version av webbläsare, de sidor som användaren har besökt, tid och datum för dessa besök, tid som spenderats på varje sida och andra detaljer.
    .
   .
  • Enhetsdata:
   1. Webbplatsen kan samla in data om den enhet som användaren använder för att komma åt webbplatsen.
   2. Dessa insamlade uppgifter kan omfatta: Enhetstyp, operativsystem, unika enhetsidentifierare, enhetsinställningar och geolokaliseringsdata.
   3. Vad vi samlar in kan bero på de individuella inställningarna för din enhet och programvara.
   4. Vi rekommenderar att du kontrollerar policyerna hos din enhetstillverkare eller programvaruleverantör för att få veta vilken information de gör tillgänglig för oss.
  • Personlig information:
   1. Vi kan komma att be om personlig information, såsom användarens namn, e-postadress och telefon-/mobilnummer.
  • LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING
    .
   1. Information kommer endast att samlas in och behandlas om användaren där webbplatsen har rättsliga grunder för att göra det, vilket beror på de tjänster som användaren har tillgång till och hur de används.
   2. Webbplatsen kan samla in och använda användarens information:
    1. När det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som användaren är part i eller för att vidta åtgärder på användarens begäran innan ett sådant avtal ingås (till exempel när vi tillhandahåller en tjänst som användaren har begärt från webbplatsen eller anslutna tredjepartswebbplatser);
    2. När det krävs för att uppfylla de tjänster som användaren avser att få tillgång till från webbplatsen eller webbplatser från tredje part som är länkade till denna webbplats.
    3. Det uppfyller ett legitimt intresse (som inte åsidosätts av användarens dataskyddsintressen), såsom för forskning och utveckling, för att marknadsföra och främja webbplatsens tjänster och för att skydda webbplatsens ägares juridiska rättigheter och intressen;
    4. Användaren ger sitt samtycke till detta för ett specifikt ändamål; eller
    5. När webbplatsens ägare behöver behandla användardata för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
   .
  • Användaren har rätt att när som helst ändra sig om denne tidigare har samtyckt till att Webbplatsen får använda användarens uppgifter för ett specifikt ändamål, men detta påverkar inte någon behandling som redan har ägt rum.
  • Webbplatsen behåller inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt.
  • Medan webbplatsen behåller information kommer den att se till att skydda den på kommersiellt godtagbara sätt för att förhindra förlust och stöld, liksom obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
  • Användaren bekräftar dock att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring av data är 100% säker och därför kan ägaren/ägarna av webbplatsen inte garantera absolut datasäkerhet.
  • Om nödvändigt kommer webbplatsen att behålla användarens personuppgifter för att uppfylla eventuella rättsliga skyldigheter som den kan ha, eller för att skydda användarens vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.
  • .
  • INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION
   1. Webbplatsen och dess ägare kan samla in, inneha, använda och lämna ut information för följande ändamål och personuppgifter kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål:
    1. för att göra det möjligt för användaren att anpassa eller personifiera användarupplevelsen av webbplatsen;
    2. för att göra det möjligt för användaren att anpassa eller personifiera användarupplevelsen av webbplatsen
    3. för att göra det möjligt för Användaren att få tillgång till och använda Webbplatsen, tillhörande webbplatser, applikationer och tillhörande sociala medieplattformar;
    4. för att kontakta och kommunicera med Användaren;
    5. för intern registerhållning och administrativa syften;
    6. för analys, marknadsundersökningar och affärsutveckling, inklusive för att driva och förbättra webbplatsen, tillhörande webbplatser och applikationer och tillhörande sociala medieplattformar;
    7. för reklam och marknadsföring, inklusive för att skicka användaren kampanjinformation och information om tredje parter som ägaren/ägarna av webbplatsen anser kan vara av intresse för användarna; och
    8. för att uppfylla de rättsliga skyldigheter och lösa eventuella tvister som Webbplatsen kan ha.
  • Uppgiftslämnande av personlig information till tredje part
   1. Webbplatsens ägare kan lämna ut personuppgifter till:
    1. tredjepartsleverantörer i syfte att göra det möjligt för dem att tillhandahålla sina tjänster, inklusive (utan begränsning) IT-tjänsteleverantörer, datalagrings-, hosting- och serverleverantörer, annonsnätverk, analytiker, felloggare, inkassobolag, underhålls- eller problemlösningsleverantörer, marknadsförings- eller reklamleverantörer, professionella rådgivare och betalningssystemoperatörer;
    2. sponsorer eller arrangörer av någon tävling som webbplatsen kan anordna;
    3. tredjeparter som underlättar tillhandahållandet av tjänster som krävs; och
    4. tredjeparter som samlar in och behandlar data.
  • INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV PERSONUPPGIFTER
    .
   1. De personuppgifter som samlas in av webbplatsen lagras och behandlas på servrar i en mängd olika jurisdiktioner och även där webbplatsens partners, dotterbolag och tredjepartsleverantörer har anläggningar.
   2. Användaren bekräftar att genom att förse webbplatsen och dess ägare med personlig information samtycker användaren till utlämnandet till dessa utländska tredje parter.
   3. Webbplatsens ägare kommer att se till att all överföring av personuppgifter från länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till länder utanför EES skyddas av lämpliga skyddsåtgärder, till exempel genom att använda standardklausuler för dataskydd som godkänts av Europeiska kommissionen, eller genom att använda bindande företagsregler eller andra rättsligt accepterade medel.
   4. Om webbplatsens ägare överför personuppgifter från ett land utanför EES till ett annat land, är användaren medveten om att tredje parter i andra jurisdiktioner kanske inte omfattas av samma dataskyddslagar som i den jurisdiktion där användaren är baserad. Det finns risker om någon sådan tredje part ägnar sig åt någon handling eller praxis som skulle strida mot dataskyddslagarna i användarens jurisdiktion och detta kan innebära att användaren inte kommer att kunna söka gottgörelse enligt sin egen jurisdiktions dataskyddslagar.
  • .
  • ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER OCH KONTROLL AV PERSONLIG INFORMATION
   1. Val och samtycke: .
    1. Genom att tillhandahålla personlig information samtycker användaren till att webbplatsens ägare samlar in, lagrar, använder och avslöjar sin personliga information i enlighet med denna integritetspolicy.
    2. Om en användare är under 16 år måste användaren ha, och garantera i den utsträckning som tillåts enligt lag, att han/hon har en förälders eller vårdnadshavares tillstånd att få tillgång till och använda webbplatsen och att de (föräldrarna eller vårdnadshavarna) har samtyckt till att användaren tillhandahåller webbplatsen med personuppgifter.
    3. Användaren behöver inte lämna personuppgifter, men användaren måste vara medveten om att om denne vägrar kan det påverka användningen av webbplatsen eller de produkter och/eller tjänster som erbjuds på eller via den.
   .
  • Information från tredje part: .
    .
   1. Om webbplatsen skulle få personlig information om en användare från en tredje part, kommer denna information att skyddas i enlighet med denna integritetspolicy.
   2. Om användaren är en tredje part som tillhandahåller personuppgifter om någon annan, intygar och garanterar användaren att han/hon har den personens samtycke till att tillhandahålla dessa personuppgifter.
  • . .
  • Restriktiv: .
   1. Användaren kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av personuppgifter.
   2. Om Användaren tidigare har samtyckt till användning av personuppgifter för direktmarknadsföring kan Användaren när som helst ändra sig genom att kontakta ägaren/ägarna av Webbplatsen.
   3. Om användaren begär en begränsning eller inskränkning av behandlingen av personuppgifter, kan webbplatsens ägare informera om begränsningens effekter på användarens användning av webbplatsen eller produkter och tjänster.
  • .
  • Tillgång och dataportabilitet: .
   1. Användaren kan begära detaljer om den personliga information som hålls.
   2. Användaren kan begära en kopia av den personliga information som ägaren/ägarna av webbplatsen innehar.
   3. Om möjligt kommer ägaren/ägarna av webbplatsen att tillhandahålla denna information i CSV-format eller annat lättläst maskinformat.
   4. Användaren kan begära att personlig information raderas.
   5. Användaren kan också begära att denna information överförs till en annan tredje part.
  • . .
  • Korrigering: .
   1. Om användaren anser att någon information är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande kan användaren kontakta webbplatsens ägare för att uppdatera eller korrigera informationen.
   2. Webbplatsens ägare kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att korrigera information som är felaktig, ofullständig, missvisande eller föråldrad.
  • .
  • Anmälan av dataintrång: .
   1. Ägaren/ägarna av Webbplatsen åtar sig att följa de regler och lagar som är tillämpliga med avseende på eventuella dataintrång.
  • Klagomål:
  • Klagomål
   1. Om användaren anser att webbplatsens ägare har brutit mot någon relevant dataskyddslag och vill lämna in ett klagomål, vänligen kontakta webbplatsens ägare och lämna fullständiga uppgifter om den påstådda överträdelsen.
   2. Webbplatsens ägare åtar sig att omedelbart utreda alla klagomål och svara skriftligen, med angivande av resultatet av utredningen och de åtgärder som vidtagits för att hantera sådana klagomål.
   3. Användaren ska ha rätt att kontakta ett tillsynsorgan eller en dataskyddsmyndighet i samband med sitt klagomål.
  • Avbeställ prenumeration: .
   1. För att avregistrera sig från webbplatsens e-postdatabas eller välja bort kommunikation (inklusive marknadsföringskommunikation), ombeds användaren att kontakta webbplatsens ägare eller välja bort med hjälp av de avregistreringsmöjligheter som tillhandahålls i kommunikationen.
  • KAKOR
    Webbplatsen använder "cookies" för att samla in information om användaren och dess aktivitet.
   1. Vänligen se cookiepolicyn på webbplatsen för mer information.
  • .
  • NÄRINGSLIVSÖVERFÖRING
   1. Om webbplatsen eller dess tillgångar förvärvas, eller i det osannolika fallet att webbplatsens ägare går i konkurs, kommer användardata, tillsammans med andra tillgångar, att överföras till parter som förvärvar webbplatsen.
   2. Användaren bekräftar att sådana överföringar kan ske, och att alla parter som förvärvar webbplatsen och/eller dess ägare kan fortsätta att använda personuppgifterna enligt denna integritetspolicy.
  • .
  • BEGRÄNSNINGAR FÖR VÅR POLICY
    .
   1. Den här webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser och/eller webbplatser från tredje part som inte drivs eller kontrolleras av ägaren/ägarna till den här webbplatsen.
   2. Användaren bekräftar att webbplatsens ägare inte har någon kontroll över innehållet och policyerna på dessa webbplatser och därför inte kan ta något som helst ansvar för tredje parts sekretesspraxis.
   3. Utnyttjaren uppmanas att till fullo läsa alla juridiska dokument som anges på tredje parts webbplatser som han/hon kan komma åt eller omdirigeras till från denna webbplats.
  • .
  • ÄNDRINGAR AV PRIVATPRINCIPEN
   1. Denna Integritetspolicy kan ändras och uppdateras från tid till annan, utan föregående meddelande, och ska träda i kraft omedelbart.
   2. Den ändrade integritetspolicyn ska omedelbart ersätta eventuella tidigare versioner på webbplatsen.
   3. Användaren uppmanas att regelbundet besöka Webbplatsen för att kontrollera om det har gjorts några uppdateringar av Integritetspolicyn.
   4. Användarens fortsatta användning av Webbplatsen utgör ett otvetydigt underförstått godkännande av den Integritetspolicy som anges på Webbplatsen.
   5. Om Användaren inte accepterar den ändrade Integritetspolicyn ska Användaren omedelbart avstå från att använda och få tillgång till Webbplatsen.

KOKYESPOLICY

Denna policy, läst tillsammans med alla andra juridiska dokument på webbplatsen, ska vara juridiskt bindande för alla personer eller enheter som får tillgång till eller använder https://bitcoindecode.io/sv/ webbplatsen (nedan kallad "webbplatsen"). Användaren ska vara bunden av alla villkor som anges häri, liksom alla regler och lagar som gäller för den särskilda jurisdiktion från vilken användaren kommer åt webbplatsen. Användare uppmanas att noggrant läsa igenom webbplatsens cookiepolicy. Denna policy ska ersätta alla tidigare versioner.
 1. VAD ÄR EN COOKIE?
  1. En
  2. En "Cookie" är en liten bit data som Webbplatsen lagrar på Användarens dator och/eller mobila enhet och som hämtas varje gång Webbplatsen besöks.
  3. Webbplatsen använder cookies för att samla in information om användaren och dennes aktiviteter när denne besöker webbplatsen, vilket kan inkludera, om tillgängligt, IP-adressen, operativsystemet och webbläsartypen som används av användaren.
  4. Denna information samlas in som statistiska data om webbplatsanvändarens surfning och mönster och identifierar inte någon enskild person.
  5. Av samma anledning kan webbplatsen få information om användarens allmänna internetanvändning genom att använda cookies.
  6. Användaren ansvarar för att inställningarna för sin dator och/eller mobila enhet är korrekta och kan därför välja att acceptera eller avvisa cookies.
  7. Cookies hjälper Bolaget att förbättra sin(a) Webbplats(er) och/eller Applikation samt att leverera bättre och mer personlig service.
.
 • TYPER AV KAKOR OCH HUR DE ANVÄNDS
  1. Essentiella cookies - är cookies som är avgörande för användarens upplevelse av webbplatsen, vilket möjliggör kärnfunktioner som användarinloggningar, kontohantering, kundvagnar och betalningshantering. Dessa används för att aktivera vissa funktioner på webbplatsen. Denna webbplats använder viktiga cookies på webbplatsen.
  2. Performance Cookies - är cookies som används för att spåra hur användaren använder webbplatsen under ett besök, utan att samla in personlig information om användaren. Vanligtvis är denna information anonym och aggregerad med information som spåras över alla webbplatsanvändare, för att hjälpa företag att förstå besökarnas användningsmönster, identifiera och diagnostisera problem eller fel som deras användare kan stöta på och fatta bättre strategiska beslut för att förbättra publikens övergripande webbplatsupplevelse. Dessa cookies kan sättas av den webbplats som användaren besöker eller av tjänster från tredje part. Denna webbplats använder prestandacookies på webbplatsen.
  3. Funktionscookies - används för att samla in information om användarens enhet och eventuella inställningar som användaren kan konfigurera på den webbplats som den besöker (t.ex. språk- och tidszonsinställningar). Med hjälp av denna information kan webbplatserna förse användaren med anpassat, förbättrat eller optimerat innehåll och tjänster. Dessa cookies kan sättas av den webbplats som användaren besöker eller av tjänster från tredje part. Denna webbplats använder funktionalitetscookies för utvalda funktioner på webbplatsen.
  4. Riktnings-/annonseringscookies - används för att avgöra vilket marknadsföringsinnehåll som är mest relevant och lämpligt för användaren och dennes intressen. Webbplatser kan använda dem för att leverera riktad reklam eller begränsa antalet gånger som en användare kan se en annons. Detta hjälper företag att förbättra effektiviteten i sina kampanjer och kvaliteten på det innehåll som presenteras för användaren. Dessa cookies kan sättas av den webbplats som användaren besöker eller av tjänster från tredje part. Riktade cookies/annonscookies från tredje part kan användas för att spåra användaren på andra webbplatser som använder samma tjänster från tredje part. Den här webbplatsen använder riktade/annonseringscookies på webbplatsen.
 • .
 • FUNKTIONEN MED KAKOR
   .
  1. Cookies gör det möjligt för webbplatsen att:
   1. Estimera målgruppens storlek och användningsmönster;
   2. lagra information om användarens preferenser och därmed anpassa och optimera webbplatsen efter användarens individuella intressen;
   3. Snabba upp användarnas sökningar; och
   4. Känna igen Användaren när denne återvänder till Webbplatsen.
 • Tredjepartscookies på webbplatsen
  1. Webbplatsen kan anställa tredjepartsföretag och individer på vår webbplats, t.ex. analysleverantörer och innehållspartners.
  2. Webbplatsen kommer att ge dessa tredje parter tillgång till utvald information för att utföra specifika uppgifter för användarens räkning.
  3. De kan också ställa in tredjepartscookies för att kunna leverera de tjänster de tillhandahåller.
  4. Tredjepartscookies kan användas för att spåra användaren på andra webbplatser som använder samma tredjepartstjänst.
  5. Den här webbplatsen har ingen kontroll över tredjepartscookies och därför omfattas deras cookiepolicy inte av den här webbplatsens cookiepolicy.
  6. Den här webbplatsens integritetslöfte från tredje part:
   1. Webbplatsen granskar sekretesspolicyn för alla sina tredjepartsleverantörer innan de anlitar deras tjänster för att säkerställa att deras praxis överensstämmer med dess egen.
   2. Webbplatsen kommer aldrig medvetet att inkludera tjänster från tredje part som äventyrar eller kränker integriteten för webbplatsens användare.
 • Användarkontroll eller hur du kan välja bort cookies
   .
  1. Om användaren inte vill acceptera cookies från den här webbplatsen kan användaren instruera sin webbläsare att neka cookies från den här webbplatsen.
  2. De flesta webbläsare är konfigurerade att acceptera cookies som standard, men användaren kan uppdatera dessa inställningar för att antingen neka cookies helt och hållet eller för att meddela användaren när en webbplats försöker ställa in eller uppdatera en cookie.
  3. Om användaren surfar på webbplatser från flera enheter kan användaren behöva uppdatera sina inställningar på varje enskild enhet.
  4. Även om vissa cookies kan blockeras med liten inverkan på användarens upplevelse av en webbplats, kan blockering av alla cookies innebära att användaren inte kan få tillgång till vissa funktioner och innehåll på de webbplatser som användaren besöker.
 • . .
 • ÄNDRINGAR AV COOKIE-POLICY
  1. Kakpolicyn kan ändras och uppdateras från tid till annan, utan föregående meddelande, och ska gälla omedelbart.
  2. Den ändrade cookiepolicyn ska omedelbart ersätta eventuella tidigare versioner på webbplatsen.
  3. Användaren uppmanas att regelbundet besöka webbplatsen för att kontrollera om det har gjorts några uppdateringar av cookiepolicyn.
  4. Användarens fortsatta användning av Webbplatsen kommer att utgöra ett otvetydigt tyst godkännande av den ändrade Cookies-policyn som anges på Webbplatsen.
  5. Om Användaren inte accepterar den ändrade Cookies-policyn på Webbplatsen ska Användaren omedelbart avstå från att använda och få tillgång till Webbplatsen.